КЕВР утвърди шоковото поскъпване на парното и тока от днес!

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цените на газа, тока и парното.

След подробен анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение енергийният регулатор утвърди цена в размер на 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Комисията утвърди и пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени : за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД – 98,48 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh, за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 98,29 лв./MWh, за „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 96,01 лв./MWh, за „Топлофикация ВТ“ АД – 107,47 лв./MWh, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 100,96 лв./MWh.

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %.

КЕВР определи и окончателните цени на тока за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57 %, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – с 3,74 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената „задължение към обществото”.