ВАС взе ключово решение, засягащо всички шофьори при тест за алкохол и наркотици

Водач, който откаже да му бъде извършена проверка по Закона за движение по пътищата за наличие  на  алкохол и/или наркотици в кръвта извършва две самостоятелни административни нарушения.

Това реши общото събрание на съдиите от Върховния административен съд в свое тълкувателно решение, публикувано днес. 

Тълкувателно дело № 1 от 2021 г. беше образувано по искане по искане на главния прокурор на Република България за тълкуване на  следния въпрос:

„Отказите по чл.

174, ал. 3 ЗДвП на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта две самостоятелни нарушения ли са или едно нарушение, и ако са две нарушения приложима ли е нормата на чл. 18 ЗАНН?“

Поставеният въпрос е свързан с тълкуването и прилагането на чл. 174, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, съобщиха от съда. 

Съгласно разпоредбата водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с отнемане на шофьорската книжка за срок от 2 г. и глоба 2000 лв.

Съгласно чл. 18 ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, нал ожените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

Според преобладаващото мнение в медицинската наука водачът е в пияно състояние, когато по време на произшествието в кръвта му има алкохолно съдържание, не по-малко от 0,50 промила, като пленумът на ВАС е възприел становището, че „при наличността на такава алкохолна концентрация, макар и да не е свързана с външни прояви на опиване, психофизиологическото състояние на водача е повлияно и той не е пригоден да управлява безопасно моторното превозно средство“.

Едновременната употреба на алкохол и наркотични вещества допълнително засилва отрицателния ефект върху психомоторните функции на човешкия организъм, което увеличава обществената опасност.

Противоречащо на правната и житейската логика и несъответстващо на целта на закона е приемането, че двата отказа могат да се приравнят като правни последици и степен на обществена опасност на един отказ по някоя от проверките, респективно да бъде наложено едно общо наказание при наличие на два отказа.

С оглед гореизложеното се налага извод, че всеки от двата отказа изпълва състава на нарушение по чл. 174, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.